Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en annulering

 • 1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie tussen FLEBUS BV en de klant.
 • 1.2. Een annulering van een opdracht aan FLEBUS BV gegeven, is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt en door FLEBUS BV schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de klant van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 10% der prijs van het werk verschuldigd aan FLEBUS BV.

2. Offerte, overeenkomst en prijs

 • 2.1. Elke offerte is opgesteld in functie van de gegevens, zoals plannen, meetstaat en schetsen, die de klant ons op het ogenblik van diens prijsaanvraag verstrekt heeft of door opmetingen die FLEBUS BV ter plaatsen verricht heeft. De offerte is slechts bindend wanneer ze binnen de 30 dagen schriftelijk toegezegd word tenzij schriftelijk anders bepaald. Alsdan is er sprake van een overeenkomst die partijen contractueel bindt.
 • 2.2. De goede uitvoering van het draagvlak, van zijn vorm en zijn overeenstemming met de plannen en voorschriften moet voorafgaandelijk voorbehoudsloos aanvaard zijn door de klant wanneer FLEBUS BV de uitvoerder ervan niet is. De goede uitvoering van het draagvlak wordt verondersteld door de klant aanvaard te zijn wanneer FLEBUS BV de opdracht van de uitvoering ontvangt.
 • 2.3. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij FLEBUS BV zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe FLEBUS BV gerechtigd is, hetgeen alsdan gebeurt volgens de hierna volgende formule: p = P . [ x1. (s / S) + x2 . (i / I) + (1 – x1 – x2)]. 

  p = de herziene aannemingsprijs

  P = de oorspronkelijke aannemingsprijs voortvloeiende uit de aannemingsovereenkomst

  x1 = de weging van de arbeidskosten

  s = het gemiddeld uurloon van kracht op de startdatum van de werken waarop de betaling/de factuur betrekking heeft, verhoogd met een percentage sociale lasten en verzekeringen

  S = het gemiddeld uurloon van kracht op datum van de ondertekening van de aannemingsovereenkomst

  x2 = de weging van materiaalkosten

  i = het indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór startdatum werken waarop de betaling/factuur betrekking heeft

  I = het indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór datum van totstandkoming van overeenkomst

   

  In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 • 2.4. De verzending van de eindafrekening geldt als verzoek om tot oplevering over te gaan. Vijftien dagen na de datum van de eindafrekening worden de werken als opgeleverd beschouwd.

3. Uitvoering der aanneming

 • 3.1. Alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken, worden door de aannemer aangekocht tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
 • 3.2. Alle werken en goederen worden uitgevoerd/geleverd volgens de instructies van de klant, die er toe verplicht is de uitvoering van de werken op te volgen op eigen kosten en verantwoordelijkheid. De klant is er toe gehouden alle door FLEBUS BV relevant geachte informatie ter zake haar tussenkomst mede te delen op eerste verzoek daartoe vanwege FLEBUS BV.
 • 3.3. Voorafgaand aan de tussenkomst van FLEBUS BV zal de klant uit eigen beweging FLEBUS BV op de hoogte brengen van de aard, lokalisatie en behandelingsinstructies van de goederen aanwezig op de werf, alsook van alle door de klant m.b.t. de tussenkomst van FLEBUS BV relevant geachte informatie. De klant is exclusief aansprakelijk voor alle schade die voortkomt uit het niet-mededelen van deze informatie, dan wel het mededelen van valse, onvolledige of onjuiste informatie, aan FLEBUS BV.
 • 3.4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat FLEBUS BV ten alle tijden kosteloos beschikt over elektrische stopcontacten met aarding en zekeringen van minstens 16A én
 • 3.5. Beëindiging van het werk, respectievelijk levering van de goederen, houdt aanvaarding door de klant van deze goederen en/of dit werk in.
 • 3.6. FLEBUS BV neemt nooit of te nimmer de bewaking van de werf, op zich, ook niet bij gebeurlijke plaatsing van werfhekken.
 • 3.7. FLEBUS BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van meerwerken of de levering van bijkomende goederen hetzij te aanvaarden, hetzij te weigeren.
 • 3.8. De klant is verantwoordelijk voor goederen, gereedschap enz. van FLEBUS BV die, om welke reden dan ook, op de werf achtergelaten werden en dit zonder dat de klant daarvan de eigendomsrechten verwerft.
 • 3.9. FLEBUS BV is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van kranen, machines, loopbruggen, en ander materiaal van de klant of derden bij de uitvoering van het werk gebezigd; bij werkzaamheden, uitgevoerd met behulp van een door de klant ingeschakelde kraanman, staat de betrokken kraanman nooit onder leiding, noch toezicht van FLEBUS BV.
 • 3.10. Tests ter zake uitgevoerde werken, geleverde goederen, uitrusting en kranen geschieden op uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die ter zake aldus het risico draagt.
 • 3.11. FLEBUS BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit slechts voorlopig uitgevoerde werken (bijvoorbeeld: voorlopige herstellingen, …).
 • 3.12. Voorgaande opsomming is niet limitatief.

4. Betaling

 • 4.1. De prijs der werken/goederen is integraal te betalen 14 dagen nadat FLEBUS BV de werken heeft uitgevoerd, respectievelijk de goederen heeft geleverd, tenzij partijen een ander tijdstip zijn overeengekomen.
 • 4.2. FLEBUS BV heeft evenwel steeds het recht om voorschotten te eisen, te betalen binnen de alsdan voorop gestelde termijnen.
 • 4.3. De betaling dient contant te geschieden op de maatschappelijke zetel van FLEBUS BV. De betaling dient, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, te geschieden in EURO.
 • 4.4. Onverminderd eventuele afwijkende regelingen elders opgenomen in huidige algemene voorwaarden, kunnen de door FLEBUS BV uitgestelde facturen slechts geldig worden geprotesteerd binnen een vervaltermijn van 8 dagen na factuurdatum. Dit protest dient nauwkeurig en gemotiveerd te worden overgemaakt per aangetekend schrijven aan FLEBUS BV.
 • 4.5. In geval van niet (tijdige) betaling, hetzij geheel, hetzij ten dele, zal de prijs van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met nalatigheidsintresten ad 12% per jaar, te rekenen vanaf de datum dat betaling diende te geschieden. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. Daarenboven zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 15% dezer prijs ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding (met een minimum van 250 EURO) ter dekking van de door FLEBUS BV in dit verband gemaakte administratiekosten.
 • 4.6. De niet-betaling, geheel of ten dele, op vervaldatum van één der door de klant verschuldigde sommen hoofdens geleverde goederen en/of verricht werk, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen sommen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, opeisbaar.
 • 4.7. De klant is in geen enkel geval gerechtigd zich te beroepen op de niet-nakomingsexceptie (exceptio non adimpleti contractus) teneinde betaling in te houden.
 • 4.8. Niettegenstaande de hoger weergegeven bepalingen in zake intresten en schadebeding, zal de overeenkomst, indien FLEBUS BV zulks wenst, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant:
  • a) wanneer de klant zijn betalingsverplichting of enige andere verplichting opzichtens FLEBUS BV niet (tijdig) is nagekomen;
  • b) wanneer de klant failliet werd verklaard;
  • c) wanneer de klant een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd;
  • d) wanneer de klant in vereffening werd gesteld, hetzij zijn staat van onvermogen werd vastgesteld;
  • e) wanneer het vertrouwen van FLEBUS BV in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering ten zijnen laste en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de verplichtingen van de klant in vraag stellen en/of onmogelijk maken;
  • f) wanneer de (arbeids)omstandigheden op de werf, hetzij een gevaar inhouden voor de aangestelden, lasthebbers, aannemers etc. … van FLEBUS BV, hetzij de uitvoering van de prestaties van FLEBUS BV onmogelijk maken.

   De overeenkomst zal alsdan ontbonden zijn ten laste van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van FLEBUS BV indien daartoe grond bestaat. Dergelijke ontbinding verschaft de klant nooit of te nimmer een recht op schadeloosstelling vanwege FLEBUS BV.

5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1. De geleverde goederen en materialen blijven de volle eigendom van FLEBUS BV tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten, intresten, …) inbegrepen.
 • 5.2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen en materialen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd.
 • 5.3 De overdracht van het risico ter zake deze goederen en materialen beoogd in artikelen 1788 en 1789 oud B.W. vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert. De klant is van dan af verantwoordelijk voor de geleverde goederen en verwerkte materialen, ergo aansprakelijk bij verlies, beschadiging, etc. … dezer goederen ongeacht de oorzaak van het verlies of de beschadiging.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. FLEBUS BV is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies aan, goederen die zich in de omgeving van het werk bevinden, noch voor ongevallen met personen of zaken.
 • 6.2. FLEBUS BV is evenmin aansprakelijk voor schade en/of verlies aan/van onderdelen en/of goederen die haar worden toevertrouwd of die zij in haar bezit neemt met het oog op de uitvoering van haar werkzaamheden. Deze onderdelen en goederen blijven de eigendom en verantwoordelijkheid van de klant.
 • 6.3. De klant is er toe gehouden FLEBUS BV integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens FLEBUS BV gesteld wegens schade veroorzaakt door het voorwerp van het werk (bijvoorbeeld: een industriële installatie, …) of een onderdeel ervan, door de klant of door de door FLEBUS BV geleverde goederen.
 • 6.4. FLEBUS BV is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van de werken en/of de levering der goederen. Uitvoerings– en leveringstermijnen door FLEBUS BV opgegeven gelden aldus slechts ten titel van inlichting en zijn geenszins verbindend. Vertragingen in levering van goederen en/of uitvoering van werken verlenen de klant niet het recht de overeenkomst te (horen) beëindigen (door de rechter), schadevergoeding te vorderen of betaling in te houden.
 • 6.5. De zichtbare gebreken waarmede de door FLEBUS BV geleverde werken of goederen zijn behept, alsook een eventuele niet-conformiteit der werken/goederen met hetgeen werd besteld, worden gedekt bij aanvaarding van het werk of de goederen; de beëindiging van het werk, respectievelijk levering van de goederen, houdt aanvaarding door de klant van deze goederen en/of dit werk in.
 • 6.6. Vrijwaring wegens verborgen gebreken van het door FLEBUS BV geleverde werk of van de door FLEBUS BV geleverde goederen is door FLEBUS BV slechts verschuldigd in de hierna bepaalde mate en onder de hierna bepaalde voorwaarden.
 • 6.7. Een eventuele aansprakelijkheid van FLEBUS BV is, ongeacht haar oorzaak, steeds beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag hoofdens de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen m.b.t. dewelke de aansprakelijkheid van FLEBUS BV wordt opgeworpen; in geen geval kan de aansprakelijkheid van FLEBUS BV de waarborgverlening vanwege haar aansprakelijkheidsverzekeraar overtreffen.
 • 6.8. Elke vordering in rechte lastens FLEBUS BV dient te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de uitvoering van het werk of de levering van de goederen, tenzij in de wet of elders in huidige algemene voorwaarden in een kortere termijn wordt voorzien, in welk geval deze, kortere termijn in acht dient genomen te worden.

7. Overmacht

 • 7.1. Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, pandemie, ongevallen, diefstal, wateroverlast, slecht weer, personeelstekort, staking, lock-out, ziekte, defecten ter zake de verpakking van goederen, brandstoftekort, elektriciteits- en gastekort, tekort aan outillage en materialen nodig voor de uitvoering van de opdracht, en alle, niet aan FLEBUS BV toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de productie en/of de transportmiddelen van FLEBUS BV of de leveringen door FLEBUS BV verhinderen of belemmeren. FLEBUS BV is evenmin aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord, noch ten gevolge van gebrekkige uitvoering van eventuele onderaannemers. Bij niet-uitvoering van de bestelling ten gevolge van overmacht blijft het reeds gestorte voorschot definitief verworven ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde voorbereidingen en administratiekosten.
 • 7.2. Overmacht zijdens FLEBUS BV verleent haar het recht om – mits loutere kennisgeving aan de klant – hetzij de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de klant – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt.
 • 7.3. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van FLEBUS BV, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak  (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens  FLEBUS BV.

8. Geschillen

 • 8.1. Bij een geschil tussen FLEBUS BV en een klant met maatschappelijke zetel buiten België en zonder filiaal in België, doch waarbij de klant wordt bijgestaan en/of vertegenwoordigd door een advocaat met studie in België, wordt deze klant steeds geacht op de studie van deze raadsman woonstkeuze te hebben gedaan.
 • 8.2. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd tot beslechting van het geschil.
 • 8.3. Enkel het Belgische recht, met uitsluiting van de in België toepasbare internationale regelgeving (bv. Weens koopverdrag), is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

9. Nietigheid

 • 9.1. Indien een of meer clausules in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. De nietigheid van één der clausules van deze overeenkomst zal derhalve onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule benadert.