Algemene Voorwaarden Container

Onderhavige algemene voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden, bijzondere verhuur- en verkoopvoorwaarden zijn in principe van toepassing op alle aan FLEBUS BV overgemaakte “Container” – orders.

1. Aanbod en totstandkoming overeenkomst - omschrijving van de goederen – leveringstermijnen

 • 1.1 De prijsoffertes dewelke door FLEBUS BV worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend, zonder dat hieruit verbintenissen lastens FLEBUS BV kunnen worden afgeleid, tenzij schriftelijk anders vermeld. Elke bestelling door de klant overgemaakt verbindt wel de klant, doch kan FLEBUS BV slechts gehouden zijn na schriftelijke aanvaarding van de order door FLEBUS BV. Elke wijziging in de order valt steeds ten laste aan de klant.
 • 1.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever/koper/huurder schriftelijk (q. per briefwisseling of per e-mailbericht) een aanbod (prijsofferte) van FLEBUS BV bevestigd. Middels deze bevestiging zijn partijen contractueel gebonden en verplicht de klant zich tot afname.
 • 1.3. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging.
 • 1.4. Overeengekomen kleuren, afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages, enz., zullen door FLEBUS BV zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen.
 • 1.5. Afwijkingen van kleur, afmeting, gewicht, enz., die binnen deze, gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens FLEBUS BV.
 • 1.6. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend maar louter indicatief. Vertraging in de levering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens FLEBUS BV. FLEBUS BV is derhalve niet aansprakelijk voor een vertraging in levering van de bestelde goederen. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. Prijs

 • 2.1. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij FLEBUS BV zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe FLEBUS BV gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
 • 2.2. De prijs is exclusief de vervoerskosten tot aan de plaats van bestemming der goederen en exclusief de B.T.W., telkens tenzij de orderbevestiging anders vermeldt.

3. Levering

 • 3.1. De goederen worden aan de klant geacht geleverd te zijn van zodra zij de plaats van bestemming, zoals aangegeven in de orderbevestiging, hebben bereikt.
 • 3.2. De klant staat in voor de organisatie van het vervoer der goederen tot aan deze bestemming.
 • 3.3. Het risico ter zake de goederen berust bij FLEBUS BV tot op het moment dat de goederen hun bestemming hebben bereikt; vanaf dat ogenblik is het risico voor de klant.
 • 3.4. Levering van de goederen houdt tevens aanvaarding van deze goederen in door de klant. Eventuele zichtbare gebreken ter zake de goederen zijn dan ook vanaf deze levering gedekt. Hetzelfde geldt voor wat betreft een eventuele niet-conformiteit tussen geleverde en verkochte goederen.

4. Betaling

 • 4.1. Alle door FLEBUS BV vermelde prijzen zijn verhuur- of verkoopsprijzen exclusief BTW. Transportkosten, taksen en verzekeringen van deze goederen zijn eveneens niet inbegrepen.
 • 4.2. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting te betalen bij ontvangst van de factuur, op de zetel van FLEBUS BV zoals aangegeven op de orderbevestiging. Bankkosten zijn ten laste van de klant.
 • 4.3. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 150 EUR), wat overeenkomt met de hinder die FLEBUS BV aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 12% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.
 • 4.4. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
 • 4.5. Heeft de klant meerdere vervallen schulden opzichtens FLEBUS BV, dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling volgens de keuze van FLEBUS BV. Neemt FLEBUS BV ter zake geen initiatief dan geschiedt de toerekening op die schuld, waarvan FLEBUS BV het meeste belang heeft dat deze wordt voldaan.
 • 4.6. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de voorwaarden.
 • 4.7. Onverminderd het bepaalde sub art. 3.4. der huidige voorwaarden dienen protesten ter zake een uitgestelde factuur, door de klant schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de klant niet het recht om betaling in te houden.
 • 4.8. FLEBUS BV bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de klant ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van FLEBUS BV om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden.
 • 4.9. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van huidig artikel 4 zal de overeenkomst, indien FLEBUS BV daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, ontbonden zijn lastens de klant zo: de klant zijn verbintenissen niet is nagekomen (bv. verbintenis tot betaling, …), zo de klant failliet werd verklaard of een WCO heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld of bij om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan FLEBUS BV, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van FLEBUS BV op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.
 • 4.10. Het is de klant verboden zich te beroepen op de zgn. ‘niet-uitvoeringsexceptie’ om betaling van (het saldo van) de prijs, aankleven incluis, in te houden.
 • 4.11. Alle kosten gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant.
 • 4.12. De klant verbindt er zich toe in te staan voor alle belastingen en kosten onverschillig van welke aard die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van de bestelde materialen en/of diensten. De klant verbindt er zich eveneens toe aansprakelijk te zijn voor eventuele diefstal, brand, ongevallen en/of schade die door deze goederen of materialen zouden veroorzaakt worden en zulks ter volledige ontlasting van FLEBUS BV.

5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1. De verkochte goederen blijven de volle eigendom van FLEBUS BV tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten, intresten, …) inbegrepen. De verhuurde goederen blijven steeds de eigendom van FLEBUS BV.
 • 5.2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd.
 • 5.3. Alle schuldvorderingen die de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen en de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd, bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op FLEBUS BV zolang en in de mate dat diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet is voldaan. De klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan FLEBUS BV. Ook FLEBUS BV kan de cessie der schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van FLEBUS BV doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant.

6. Vrijwaring wegens ondeugdelijkheid (gebrekkigheid en/of niet-conformiteit met het verkochte) der goederen

 • 6.1. Wat verborgen gebreken der goederen betreft, is FLEBUS BV enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof – en/of fabricatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming der overeenkomst.
 • 6.2. Onverminderd het bepaalde van art. 3.4. der huidige voorwaarden dient elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege FLEBUS BV wegens gebreken aan de goederen en/of niet-conformiteit ervan met het verkochte te worden ingesteld vóór be- en/of verwerking en/of doorverkoop ervan en alleszins binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de levering dezer goederen, deze termijn een vervaltermijn zijnde, niet vatbaar voor stuiting of schorsing.
 • 6.3. De vrijwaringsverplichting die FLEBUS BV eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins, naar keuze van FLEBUS BV, hetzij tot de terugbetaling, zonder aankleven, van de betaalde prijs der ondeugdelijke goederen, hetzij tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen indien nog mogelijk (bv. goederen nog voorradig); de kosteloosheid der vervanging ziet enkel op de prijs der goederen; de kosten verbonden aan de terugkeer der ondeugdelijke goederen met het oog op deze kosteloze vervanging zijn derhalve steeds ten laste van de klant.
 • 6.4. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., veroorzaakt door de ondeugdelijke goederen, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door FLEBUS BV.

7. Contractuele wanprestatie

 • 7.1. Bij contractuele wanprestatie van de opdrachtgever behoudt FLEBUS BV zich het recht voor om hetzij de lopende opdracht te staken onder definitieve verwerving van het reeds betaalde voorschot en met een schadevergoeding forfaitair en onherleidbaar bedongen op 50% van de brutowaarde van de overeenkomst, hetzij de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst te vorderen.

8. Overmacht

 • 8.1. Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, pandemie, ongevallen, diefstal, wateroverlast, slecht weer, personeelstekort, staking, lock-out, ziekte, defecten ter zake de verpakking van goederen, brandstoftekort, elektriciteits- en gastekort, tekort aan outillage en materialen nodig voor de uitvoering van de opdracht, en alle, niet aan FLEBUS BV toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de productie en/of de transportmiddelen van de FLEBUS BV of de leveringen door  FLEBUS BV verhinderen of belemmeren. FLEBUS BV is evenmin aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord, noch ten gevolge van gebrekkige uitvoering van eventuele onderaannemers. Bij niet-uitvoering van de bestelling ten gevolge van overmacht blijft het reeds gestorte voorschot definitief verworven ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde voorbereidingen en administratiekosten.
 • 8.2. Overmacht zijdens FLEBUS BV verleent haar het recht om – mits loutere kennisgeving aan de klant – hetzij de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de klant – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt.
 • 8.3. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van FLEBUS BV, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak  (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens  FLEBUS BV.

9. Geschillen

 • 9.1. Bij een geschil tussen FLEBUS BV en een klant met maatschappelijke zetel buiten België en zonder filiaal in België, doch waarbij de klant wordt bijgestaan en/of vertegenwoordigd door een advocaat met studie in België, wordt deze klant steeds geacht op de studie van deze raadsman woonstkeuze te hebben gedaan.
 • 9.2. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd tot beslechting van het geschil.
 • 9.3. Enkel het Belgische recht, met uitsluiting van de in België toepasbare internationale regelgeving (bv. Weens koopverdrag), is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

10. Nietigheid

 • 10.1. Indien een of meer clausules in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. De nietigheid van één der clausules van deze overeenkomst zal derhalve onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule benadert.

11. Bijzondere verhuurvoorwaarden.

 • 11.1. Alle bepalingen beschreven in de algemene voorwaarden (artikel 1 t.e.m. 10) zijn eveneens van toepassing op de volgende bijzondere verhuurvoorwaarden.
 • 11.2. De gehuurde goederen dienen op het ogenblik van inontvangstname door de klant in aanwezigheid van FLEBUS BV door de klant te worden nagezien, bij gebreke waarvan de goederen worden vermoed door de klant in goede staat te zijn ontvangen. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen aan de goederen dient melding te worden gemaakt op de afleveringsbon. Iedere melding van schade na de inontvangstname door de klant, wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de klant. Indien de klant wenst dat de goederen door FLEBUS BV worden verzonden, dan kan de klant de goederen vóór verzending in de magazijnen van FLEBUS BV inspecteren, bij gebreke waarvan de klant de goederen aanvaard als zijnde in goede staat. Dientengevolge zal alle schade aan de goederen worden beschouwd als zijnde toegebracht door de koper/huurder/klant /opdrachtgever.
 • 11.3. Klachten m.b.t. verhuurde goederen dienen de zetel van FLEBUS BV te bereiken binnen de drie dagen na levering en dit bij aangetekend schrijven.
 • 11.4. Defecten aan de verhuurde goederen dienen uiterlijk voor aanvang van de prestatie door de klant aan FLEBUS BV te worden gemeld.
 • 11.5. De klant draagt gedurende de afgesproken huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor het gehuurde materiaal.
 • 11.6. FLEBUS BV is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken welke zich zouden manifesteren aan het gehuurde materiaal.
 • 11.7. De klant verbindt er zich tevens toe een waarborgsom te storten gelijk aan 30 % van de aankoopwaarde van de gehuurde goederen. Deze waarborgsom zal als gehele of gedeeltelijke betaling aangewend worden in geval van verlies/diefstal en of beschadiging aan het gehuurde materiaal door de klant. Indien de herstellings- of vervangingskosten hoger zijn dan de waarborgsom, verbindt de klant er zich toe het verschil bij te betalen.
  Ingeval van verlies of diefstal van het verhuurde materiaal, wordt deze aan de klant gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De betaalde waarborgsom wordt hierbij als gedeeltelijke betaling aangewend. Indien de klant geen waarborgsom heeft betaald, wordt de schade rechtsreeks aan de klant gefactureerd en gelden de algemene betalingsvoorwaarden.
  Schade aan de gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de klant gefactureerd, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden.
  In geval van onherstelbare beschadiging van verhuurd materiaal, wordt het materiaal door FLEBUS BV gedurende 8 dagen na vaststelling van schade ter beschikking gehouden van de klant. Ingeval van herstelbare of vermaakbare schade, blijft het beschadigde materiaal 48 uur na vaststelling van de schade in de magazijnen van FLEBUS BV ter beschikking voor inspectie door de klant, bij gebreke waaraan het materiaal wordt vermaakt of hersteld.
 • 11.8. De klant verbindt er zich toe de vooraf bepaalde huurperiode, van minimaal 1 maand, te respecteren. Een verlenging van de huurperiode kan, maar moet telkens schriftelijk aangevraagd worden door de klant en goedgekeurd worden door FLEBUS BV. Ingeval de klant na het verstrijken van de initieel of verlengde overeengekomen huurperiode in het bezit blijft van de verhuurde goederen, zonder akkoord omtrent de verlenging van de overeengekomen huurperiode, is hij, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden tot betaling van een verbruiksvergoeding die gelijk is aan de daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen van overschrijding, onverminderd aanvullende rechten van FLEBUS BV (onder meer op schadevergoeding). Bij niet vrijwillige afgifte heeft FLEBUS BV het recht om onmiddellijk na het verstrijken van één dag na de vervaldag, op kosten van de klant, de verhuurde goederen terug te nemen waar deze zich ook bevinden, zonder voorafgaande verwittiging. Alle kosten die het gevolg zijn van een dergelijke terugname, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt alsook het verlies van opvolgende huurtermijnen dergelijke meer zijn ten laste van de klant.
 • 11.9. Alle verhuurde goederen blijven eigendom van FLEBUS BV. Niet-teruggave van het gehuurde materiaal door de klant op het overeengekomen tijdstip is strafbaar.
 • 11.10. De klant /huurder verbindt er zich toe FLEBUS BV onmiddellijk en per aangetekend schrijven in kennis te stellen indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk:
  • in beslag is genomen door derden. De huurder verbindt zich ertoe de beslagleggende partij te verwittigen dat het in beslag genomen materiaal in eigendom aan FLEBUS BV toebehoort;
  • betrokken is in een ongeval waardoor materiële schade of een lichamelijk letsel is ontstaan of in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure is betrokken;
  • is opgevorderd, gestolen, geleend door derden of beschadigd. 
 • 11.11. In geval van een langdurige verhuring (meer dan 1 jaar) kan er een indexatie van de huurprijs plaatsvinden die berekend wordt via onderstaande formule.

(basishuur x nieuw indexcijfer) / startindex

basishuur = huurprijs zoals vermeld in de huurovereenkomst, zonder kosten en lasten.
nieuwe indexcijfer = gezondheidsindex (GI) van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract.
startindex = gezondheidsindex (GI) van de maand die voorafging aan het in werking treden van de huurovereenkomst.